Din avtale med TBT.no AS

a.
Denne avtalen er mellom deg som kunde og TBT.no AS med foretaksnummer NO 959 194 785 MVA som leverandør. TBT.no AS er heretter omtalt som TBT.
b.
Denne avtalen er mellom TBT som tjenesteleverandør og bedriften, organisasjonen eller privatpersonen som har bestilt abonnement på tjeneste(r). Heretter omtalt som kunden.

c.
Kunden erklærer herved kjennskap til og aksepterer de nedenstående punktene i sin helhet om abonnementet på Internettjenester fra TBT. Gjennom å betale den årlige abonnements fakturaen tilkjennegir kunden at denne avtalen aksepteres i sin helhet og uten reservasjoner.
d.
Abonnement på tjenestene kan tegnes av myndige enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Kunden svarer for andre som gjennom kunden gis adgang til tjenestene. Kunden er ansvarlig for bruk av tjenesten som skjer av andre som gjennom kunden får tilgang til tjenesten. Kunden skal straks informere TBT dersom andre personer bryter vilkårene i avtalen med TBT.
e.
Avtale inngås når kunden bestiller muntlig, skriftlig eller elektronisk og TBT har bekreftet bestillingen. TBT. forbeholder seg retten til å kredittvurdere kunden før levering av tjenestene iverksettes. TBT kan avslå å levere tjenestene dersom kunden har betalingsanmerkninger, dersom andre forhold indikerer manglende betalingsevne eller vilje eller dersom det er grunnlag for å forvente at kunden vil misligholde avtalen på annet vis. Kunden aksepterer at påbegynnelse av leveranse kan skje umiddelbart etter at TBT har bekreftet bestillingen og før utløp av lovfestet angrefrist.
f.
Kunden har, i henhold til lov om angrerett, rett til å gå fra avtalen ved å gi melding om dette til TBT innen 14 dager etter at bestillingen er bekreftet av TBT. Bestillingen vil normalt bli bekreftet av TBT på e-post umiddelbart etter at bestillingen er gjennomført. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom leveranse av tjenestene påbegynnes før angrefristens utløp, skal kostnadene til TBT. i forbindelse med etablering og leveranse dekkes av kunden. Angre skjema fra Barne- og Familiedepartementet er tilgjengelig her. Lov om angrerett omfatter ikke bedrifter og organisasjoner. Angre retten gjelder ikke domene navn. Mer info her.
g.
TBT benytter selskaper som underleverandører i land som blant annet Norge, Tyskland, Bulgaria, USA, American Samoa, Irland og Storbritannia som underleverandør av tjenester. Gjennom å inngå avtale med TBT aksepterer du også leveringsbetingelsene og tjenesteavtalen til underleverandørene til TBT
h.
Aldersgrense for å tegne abonnement eller kjøpe tjenester hos TBT er 18 år.
 
i.
Abonnementer hos TBT løper for kalender år.
Fra 1. januar til 31. desember.
Abonnementer forskuddsbetales.
   
Begrensninger i bruken
Nettstedet skal brukes som fremvisningplass og salgsplass for privatpersoner, organisasjoner, virksomheter og bedrifter. Det er ikke tillatt å ha større mengder filarkiver liggende til fri nedlasting eller visning uten forutgående skriftlig avtale med TBT. Slik bruk betinger ekstra kostnad. Hensikten er ikke å fungere som en ekstern harddisk for lagring av datafiler som zip, MP3, jpg, video.
Webkamera, streaming av video og andre automatisk genererte datastrømmer
Stort forbruk av båndbredde som følge av webkamera, streaming av video, lyd og andre former for datastrømmer som genererer stort forbruk av båndbredde er kun tillatt etter skriftlig avtale mot TBT og mot ekstra kostnad. TBT forbeholder seg retten til å si opp abonnementsavtalen eller avtale høyere pris eller sette begrensninger på nettsteder som generer svært stor datatrafikk over lang tid eller som på annen måte legger svært stor belastning på IT-systemene.
Angreretten opphører når tjenesten er gjort tilgjengelig for deg
Angreretten bortfaller i det TBT har gjort tjenesten tilgjengelig for deg. Dette gjelder alle tjenester som leveres av TBT. Angreretten gjelder kun forbrukere / privatpersoner. Er du registrert i Brønnøysundregistrene har du ingen angrerett. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med internettjeneste, som krever organisasjon- eller selskaps tilknytning, er du som hovedregel ikke omfattet av angrerett. Ved bruk av angreretten vil TBT trekke tilbake leverte tjenester og du som kunde vil få betalingen refundert. Angreretten gjelder i 14 dager fra bestillings tidspunktet.
Ingen angrerett på domene navn som er ferdig registrert hos leverandør
Tjenesten domene navn er ferdig levert når registrering er kjøpt hos TBT sin leverandør av domener. Domene navn kan ikke avbestilles etter at det er registrert hos TBT sin leverandør selv om 14 dagers angrefrist ikke er gått ut. Dersom TBT mottar avbestilling før domenet er registrert hos leverandøren og innen utløpet av angrefristen, kan betalingen refunderes til deg uavkortet. Referanse: Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerett loven). Kapittel 5, § 19, punkt b)
Automatisk fornyelse av abonnementet inntil oppsigelse er mottatt hos TBT.
Abonnementet på Internettjeneste(r) gjelder for 1 stk kalender år. Abonnemente fornyes automatisk inntil TBT mottar oppsigelse på ePost, SMS eller i papirbrev. TBT skal bekrefte at oppsigelsen er motatt. Frist for oppsigelse er den 15. desember året før ny abonements periode starter. Årsaken til dette er at TBT forskuddsbetaler for tjenester til sine leverandører.

DOMENENAVN
1)
Kunden plikter å etterleve den til enhver tid gjeldende navne politikk for domene navn for de enkelte domene kategori.
2)
Registrering av et domene navn gir ikke andre rettigheter til navnet enn kunden hadde tidligere. Registrering gir ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet. 
3)
Registrering av domene plikter kunden å sette seg inn i navne politikken, og forsikre seg om at registreringen av domene navnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjemanns rettigheter. TBT har ingen kontroll av dette. Kunden har selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for konsekvensene av registrering av domene navnet og bruken av dette. 
4)
Kunden innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter kundens kunnskap ikke betyr urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, herunder at navnet anses som en ulovlig profanitet, som diskriminerende, injurierende, pornografisk eller ulovlig på annen måte.

5)
Kunden plikter å gi korrekte opplysninger, både på bestillings tidspunktet og så lenge registreringen opprettholdes. Kunden plikter å holde registrert informasjon i form av kontaktinformasjon og teknisk informasjon oppdatert til enhver tid. Kunden plikter å etterkomme henvendelser fra TBT om den registrerte informasjonen fremdeles er korrekt. Kunden plikter da å dokumentere opplysningene som er gitt. 
6)
En registrering vil bli slettet dersom kunden ikke overholder sine plikter og ellers i de tilfeller som fremgår av navne politikken. 
7)
TBT har intet erstatningsansvar overfor kunden for noen direkte eller indirekte skade som resultat av registrarens håndtering av bestilling av domenenavn. 
8)
Ved registrering samtykker kunden i at domenet, kontaktinformasjon og registrerings tidspunktblir offentlig tilgjengelig på Internett, blant annet gjennom whois-databaser. Tilgang vil også kunne bli gitt via andre internetteknologier. 
9)
Kunden er gjort kjent med navne politikken og de krav den setter for registrering og opprettholdelse av det aktuelle domenet.
KRENKENDE, UETISK, UMORALSK ELLER ER LOVSTRIDIG MATERIALE
10)
Kunden er selv ansvarlig for alt materiale som gjort tilgjengelig med bruk av domene navnet. Herunder at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Kunden er også ansvarlig for at konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger. Kunden er selv ansvarlig for at materiale ikke er krenkende, uetisk, umoralsk eller er lovstridig. TBT forbeholder seg retter til å bestemme i tvilstilfeller.
ANSVARSBEGRENSNING
11.1)
TBT svarer ikke for driftsvbrudd hos under leverandørene.
11.2)
TBT svarer kun for direkte skader og tap.

11.3)
TBT svarer ikke for indirekte tap eller skader

11.4)
Dersom det oppstår skade, tap eller ulempe i tilknytning til denne tjenesten plikter kunden umiddelbart og uten opphold å kontakte TBT  og varsle om dette. Varslingen skal skje med post, SMS, ePost eller telefaks. Varselet skal være bekreftet mottatt av TBT.

11.5)
Ansvaret for skade, tap og ulempe som måtte oppstår tilknytning til tjenesten og eller domenet er begrenset til verdien av tjenesten.

11.6)
Ansvaret for skade, tap og ulempe som måtte oppstå i tilknytning til domenet er begrenset til kr 300,- pr år.

11.7)
TBT holdes ikke ansvarlig dersom kunden eller brukere av Internett, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer, hindrer eller begrenser informasjonsflyt.

11.8)
Bedriften eller kunden forplikter seg til å holde TBT utenfor ethvert krav som tredjemann måtte rette mot TBT som har sammenheng med det materiale som brukeren eller kunden har lagt inn på tjenestemaskinen eller på annen måte koblet til domenet.

11.9)
TBT skal ikke på noen måte holdes ansvarlig dersom utstyr eller tjenester hos TBT skulle svikte og dette leder til ulemper/tap hos kunden eller brukerne eller eierne av domenet.

11.10)
Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra TBT side er begrenset til verdien på avtalen og til den enkelte kunde og maksimalt Nok 2.000,-

11.11)
Ved grov uaktsomhet eller forsett fra TBT er erstatningsplikten begrenset til Nok 10.000,-
11.12)
Fradrag i abonnementet gis ikke for avbrudd som skyldes feil på utstyr som ikke er eid av og i besittelse av TBT. Tilsvarende gis ikke fradrag dersom feilen skyldes eller finnes i kundens eget utstyr, lokalnett eller på intetnettforbindelse. Fradrag gis heller ikke dersom kunden selv har forvoldt feil eller skade.
SIKKERHETSKOPIERING
11.12)
Kunden er selv ansvarlig for å sikkerhetskopi epost, databaser, internettsider og alt annet materiale og innhold som gjort tilgjengelig med bruk av domene navnet og lagringsplassen.Kunden plikter å kontrollere jevnlig at sikkerhetskopien lar seg legge tilbake. TBT anbefaler at kunden tar sikkerhetskopi jevnlig og etter hver oppdatering av internettsidene. Ved havari på produksjonsutstyr er ansvaret til TBT begrenset til å legge tilbake domenet med tilhørende brukernavn og passord for administrasjons konsoll, ePost og FTP. TBT leverer IKKE sikkerhetskopiering tjenester av ePost, databaser og nettsider. TBT har ikke egne IT-systemer.

UTESTENGELSE
12.1)
TBT har rett til umiddelbart og uten varsel eller ankemulighet å stenge kundens tjeneste, ved brudd på de her angitte punkter eller ved manglende betaling.

12.2)
En stengning på bakgrunn av det ovennevnte blir å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle slutte etter normal oppsigelsestid. Medgått arbeidstid til gjenåpning av stengt konto belastes kunden med kr 750,- inkl mva.
 

BETALING
13.1)
Frist for betaling er 10 dager.

13.2)
Betaling skal skje mot faktura.

13.4)
Ved forsinket betaling påløper morarenter og purregebyr i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Videre prosesss og kostnader er beskrevet her:

13.5)
Arbeidstiden som går med til gjenåpning av stengt konto er kr 750,- inkl mva.

13.6)
Frist for oppsigelse er den 15. desember året før ny 12 mnd periode starter. Årsaken til dette er at TBT forskuddsbetaler for tjenester til sine leverandører. TBT har ikke egne IT-systemer.
13.7)
Domene(r), e-post tjenester og nettside(r) stenges ved forfall. Hverken domenenavn eller andre tjenester blir fornyet eller registrert hos underleverandører ved manglende betaling. Manglende betaling fører til at domene(r) automatisk slettes og blir tilgjengelig for nyregistrering av 3.part uten noen form for varsel eller angrefrist. Webhotell, databaser og andre IT-tjenester slettes. Dersom kunden betaler etter forfall gjenopprettes brukernavn og passord til tjenestene. Kunden må selv legge tilbake innhold fra kundens egen sikkerhetskopi. TBT as sikkerhetskopierer ikke kunden innhold uten at det er inngått særskilt skriftlig avtale om dette.

PRISER
14.1)
Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egen prisliste.

FORCE MAJEURE
15.1)
Dersom avtalens innhold helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad forhindres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer.
15.2)
TBT forbeholder seg retten til å legge ned og avslutte leveranse av tjenester dersom det oppstår forhold som nødvendiggjør dette.

ANDRE BESTEMMELSER
16.1)
Bedriften eller kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra TBT.

OPPSIGELSE
17.1)

Tjenester løper basert på kalender år.
Fra og med andre år starter tjenesten den 1. januar.
Oppsigelse av tjenester levert av TBT skal skje senest den 15. desember året før ny tjeneste starter. Dersom oppsigelse blir levert etter den 15. desember året før tjenesten starter forplikter kunden seg til å betale for en ny 12 måneders tjenesteperiode. TBT fornyer tjenestene hos sine leverandører forskuddsvis og er avhengig av at oppsigelser kommer til rett tid for å unngå å betale for tjenester som kunden ikke vil ha.

17.2)
Tjenestene levert av TBT kan flyttes for kundens regning til annen leverandør på ethvert tidspunkt. Likevel tilkommer de avtalte kostnader for avtaleperioden. Det refunderes ikke midler for gjenværende periode hos TBT. En slik flytting blir å regne som en oppsigelse av kundeforholdet knyttet til domenet. Kundens konto hos TBT som er knyttet til domenet kan umiddelbart bli sperret og slettet. Kunden skal underrette TBT om at kundeforholdet er avsluttet på papir, e-post eller SMS. TBT skal bekrefte at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelse må skje senest 15. desember om ikke kostnader for ny 12 måneders avtaleperiode med start 1. Januar skal tilkomme.

17.3)
Oppsigelse skal foreligge som signert telefaks eller som et signert papir brev eller som ePost. Oppsigelse skal være bekreftet mottatt av TBT for å være gyldig.
17.4)
Kunden har rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Avtalen må sies opp med papirbrev, ePost eller telefaks. Eventuelle forskuddsbetalte abonnementsavgifter refunderes ikke. TBT har rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning, eller midlertidig stenge for tjenester, dersom kunden opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler eller lover, eller misbruker tjenesten, herunder benytter tjenesten til sjikane. Det samme gjelder dersom kundens utstyr gir forstyrrelser i nettet hos TBT. Det gis ingen refusjon av etableringsbeløp eller abonnement ved oppsigelse eller stenging. Oppsigelse skal være bekreftet mottatt av TBT for å være gyldig.
REKLAMASJON
18.1)
Ved feil eller mangler på tjenesten må kunden innen rimelig tid etter at feil/mangel ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi TBT melding om at kunden vil påberope seg reklamasjon. Reklamasjon på faktura må normalt fremsettes innen betalingsfristens utløp. Så lenge saken er til behandling i TBT. forfaller ikke faktura til betaling. TBT. kan likevel kreve en foreløpig innbetaling. TBT er ikke ansvarlig for avbrudd som skyldes forhold som TBT ikke er ansvarlig for eller har kontroll over. Eksempelvis internettforbindelsen, kundens eget utstyr, arbeidskonflikt, offentlige reguleringer, krig, brann, strømbrudd eller annen force majeure. Reklamasjon skal foreligge som telefaks, papirbrev eller som ePost. TBT produserer ingen egne tjenester. TBT kjøper alle tjenster fra 3. part. Følgelig er TBT avhengig av at 3. part gir kompensasjon for feil på tjenester.
BRUKSRESTRIKSJONER
19.1)

TBT har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i tjenestene som anses som nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. TBT er uten ansvar for kostnader eller tap som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. TBT vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig. Hvis det av hensyn til grunnleggende krav etter Ekomlovens § 2-5 er nødvendig (liv, helse, nettintegritet m.v.), kan bruksbegrensningen gjennomføres uten forhåndsvarsling, men slik at kunden varsles omgående deretter. TBT er uten ansvar for driftsforstyrrelser hos internettleverandørene. I nødssituasjoner, herunder Force Majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streiker og lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, har TBT rett til å gjennomføre avbrudd eller begrensninger i tjenestene, samt å avskjære adgangen til tjenestene. TBT er uten ansvar for ethvert tap, direkte eller indirekte som kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak. Dersom gjennomføring av vesentlige deler av avtalen er forhindret utover tre måneder på bakgrunn av omstendigheter som nevnt overfor, har hver av partene rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning.
TILEGG

Angreskjema fra Barne- og Familiedepartementet

 

Åpne angreskjema. Her finner du alternativt nedlasting område for angrerettskjemaene.
 
– Angre retten gjelder ikke når domenet først er registrert.
 
– Angre retten gjelder ikke om du har et organisasjons nummer i Brønnøysundsregisteret.
 
– Mer info om angreretten i denne artikkelen om angrerett

 

 

Avtale som automatisk fornyes årlig

På alle fakturaer er det henvisning til denne avtalen.
Gjennom å betale fakturaen godkjenner du denne avtale.